Licenčné podmienky

použitia zvukových projektov firmy Artol s.r.o.

Zvukové projekty sú počítačovým súborom obsahujúcim zvukové sekvencie a nastavovacie informácie pre zvukové dekodéry digitálneho ovládania železničných modelov. Tieto, ako výsledok tvorivej duševnej činnosti ich spoluautorov sú predmetom autorských práv a ich použitie je podmienené udelením licencie.

Použitie počítačového súboru zvukového projektu (ďalej len zvukový projekt) bez udelenej licencie akýmkoľvek spôsobom je v rozpore s ustanoveniami z. č. 618/2003 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení z. č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon napĺňa skutkovú podstatu trestného činu porušovania autorského práva.

Artol s.r.o. je subjektom oprávneným na použitie zvukových projektov akýmkoľvek spôsobom, v neobmedzenom rozsahu a počas celej doby trvania majetkových práv spoluautorov a zároveň je oprávnený udeliť druhej osobe súhlas na použitie počítačových súborov zvukových projektov v rozsahu im udelenej licencie.

Počítačové súbory zvukových projektov je Užívateľ oprávnený použiť na základe a v súlade s licenciou jemu udelenou Poskytovateľom s nasledovným obsahom:

Článok I. Úvodné ustanovenia

1.1. Užívateľ objednáva zvukový projekt elektronicky prostredníctvom objednávacieho formuláru zverejneného na stránkach sounds.artol.sk alebo mailom. Objednávka sa zároveň považuje za súhlas s cenníkom zvukových projektov ku dňu uskutočnenia objednávky Užívateľom.

1.2. Objednávka Užívateľa na inštaláciu a použitie zvukových projektov podľa predchádzajúceho bodu tohto článku licenčných podmienok, ďalej cenník zvukových projektov uverejnený na internetovej stránke sounds.artol.sk ku dňu uskutočnenia objednávky Užívateľom a tieto licenčné podmienky, predstavujú jeden celok a tvoria spolu Licenčnú zmluvu na použitie počítačových súborov zvukových projektov (ďalej aj „licenčná zmluva“).

Článok II. Predmet licenčnej zmluvy

2.1. Poskytovateľ udeľuje Užívateľovi licenciu na použitie zvukového projektu výlučne na účel, pre ktorý je zvukový projekt vytvorený a spoluautormi určený. Použitím zvukového projektu sa na účely tejto licencie rozumie jeho nahratie do zvukového digitálneho dekodéru firmy Zimo v systéme digitálneho ovládania železničných modelov DCC a následné prehrávanie prostriedkami zvukového dekodéru.

Článok III. Spôsob použitia zvukového projektu, rozsah licencie a čas, na ktorý sa udeľuje

3.1. Licencia zvukového projektu je viazaná na použitie konkrétneho zvukového dekodéru s konkrétnym nahrávacím kódom. Tento kód je generovaný na základe výrobného čísla zvukového dekodéru a Užívateľ ho dostane po uhradení licenčného poplatku. Spôsob práce s kódom je popísaný v samostatnej časti na stránkach sounds.artol.sk .

3.2. Licencia je platná počas celej životnosti daného zvukového dekodéra, pre ktorý bol vygenerovaný nahrávací kód.

3.3. V prípade predaja zvukového dekodéru s nahratým zvukovým projektom Užívateľom tretej osobe, prechádzajú práva a povinnosti tejto licenčnej zmluvy na tretiu osobu.

Článok IV.: Služby poskytované s licenciou

4.1. Službou, ktorú sa Poskytovateľ zaväzuje poskytnúť Užívateľovi, je bezplatná aktualizácia zvukového projektu, ak je realizovaná novým prestrihom existujúcich nahrávok alebo zostrihom nahrávok nových.

Článok V.: Odmena za licenciu a za služby poskytované s licenciou

5.1. Užívateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi jednorazovo odmenu za licenciu podľa článku II. týchto licenčných podmienok vo výške podľa cenníka zvukových projektov. Po prijatí záväznej objednávky Poskytovateľ oznámi Užívateľovi bankové spojenie a ostatné platobné údaje (najmä variabilný symbol platby) pričom Užívateľ sa zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi odmenu za licenciu v lehote najneskôr do 15 dní odo dňa odoslania záväznej objednávky na základe vyššie uvedeného oznámenia platobných údajov Poskytovateľom. Poskytovateľ sa po obdržaní odmeny za licenciu zaväzuje vystaviť a zaslať Užívateľovi faktúru s náležitosťami daňového dokladu a zároveň zaslať autorizačný kód.

Článok VI.: Zodpovednosť za škodu a porušenie licenčných podmienok

6.1. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne Užívateľovi alebo tretej osobe v dôsledku použitia softvéru na iný účel, než na ten, na ktorý je softvér vytvorený a spoluautormi určený.

6.2. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne Užívateľovi alebo tretej osobe v dôsledku vecne nesprávneho, vadného alebo nepostačujúceho pokynu alebo príkazu, ktoré zadal Užívateľ alebo tretia osoba, ani nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla Užívateľovi v dôsledku nesprávneho používania zvukového projektu Užívateľom alebo treťou osobou pre nedostatok právnych alebo ekonomických znalostí a znalostí z odboru výpočtových technológií nevyhnutných na správne použitie zvukového projektu.