Práca s kódovanými zvukovými projektmi Zimo

Súbory *.zpp zverejnené na týchto stránkach sú kryptované a bez povoľovacieho kódu ich nie je možné nahrať do zvukového dekodéra. K získaniu povoľovacieho kódu je potrebné vyčítať, z príslušného zvukového dekodéra, hodnoty 4-roch CV. Sú to CV250-253, ktoré zároveň predstavujú výrobné číslo zvukového dekodéra a sú jedinečné.

Obsah týchto CV nám zašlete v rámci objednávky zvukového projektu a následne vám bude vygenerovaná predfaktúra k úhrade. Po jej uhradení vám zašleme 4 čísla vo formáte xxx : xxx : xxx : xxx, ktoré sú povoľovacím kódom pre nahratie príslušného *.zpp do zvukového dekodéra. Tie je nutné zapísať do CV260-263 a následne je možné nahrať zvukový projekt.

Spôsobov, ako nahrať kódovaný zvukový projekt (ďalej len KZP) do zvukového dekodéru je niekoľko.

1. DCC centrála ZIMO.

Dekodér môže byť v modeli na programovacej koľaji a tá pripojená k centrále. Príslušný KZP si nahrajete na USB kľúč s veľkosťou max. 2 GB. USB kľúč pripojíte k centrále, zadáte povoľovací kód do dekodéra (CV260-263) a cez Menu sa pripojíte k USB kľúču


Klávesou „M“ otvoríte Menu centrály. Klávesou „A“ vyberiete systémového menu. Kolieskom v pravej časti centrály si nastavíte „USB-STICK DEC-UPD, potvrdíme klávesou „A“.
Zvolíte požadovaný súbor *.zpp a potvrdíme klávesou „A“. Centrála sa spojí s dekodérom, vyčíta verziu SW a jeho adresu. Potvrdíme klávesou „A“. Centrála nahrá do dekodéra nastavenie CV. Nič už ďalej nestláčate. Ak sa vám tento bod bude dokola opakovať alebo zlyhala aktualizácia, pravdepodobne sa snažíte nahrať *.zpp do nesprávneho dekodéra.
 
Po nahratí CV sa spustí nahrávanie samotných zvukov. Je to najdlhšia časť nahrávania. V závislosti od veľkosti zvukového projektu to môže trvať 10-15 min. Po skončení nahrávania sa objaví táto správa. Do prevádzkového módu centrály sa vrátime postupným stláčaním klávesy „E“.

2. ZIMO sound programmer

ZIMO sound programmer (ZSP) je SW pre platformu „Windows“, ktorý je primárne určený pre tvorbu zvukových projektov.

V súčasnosti podporovaný HW sú centrály MX31ZL, MX32ZL a MXDECUP/MXDECUPU. Aktuálnu verziu programu je možné stiahnuť zo stránok www.zimo.at , v časti „Update & Sound“. Odporúčame používať aktuálnu verziu.

Pred samotným spustením programu je vhodné mať pripojený dekodér pomocou podporovaného zariadenia. Po spustení programu sa vám objaví toto okno.

2.1. Režim „Vorhandenes Sound-Projekt unverändert in den Decoder laden“

Potvrdíte „Vorhandenes Sound-Projekt unverändert in den Decoder laden“. Pred potvrdením je potrebné nastaviť v dekodéry obsah CV260-CV263.

Zobrazí sa vám okno pre výber *.zpp projektu.

Vyberiete príslušný *.zpp súbor a potvrdíte. Ak ste hneď v úvode nezadali CV260-263, zobrazí sa vám toto okno s výzvou na ich zadanie.


Ak boli zadané, pokračuje proces nahrávania príslušného *.zpp do dekodéra.


O skončení nahrávania ste informovaný.


V tomto okamihu je možné dekodér vyskúšať, ak máte pripojený reproduktor. Ak ste nahrávali cez DCC centrálu, tak sa stačí cez klávesu „E“ prepnúť do prevádzkového režimu a môžete skúšať.

2.2. Režim „Vorhandenes Sound-Projekt zwecks Bearbeitung öffnen“

Režim podľa bodu 2.1. má tú nevýhodu, že potrebujete mať k dispozícii centrálu schopnú zapisovať CV260-263. Ak takú nemáte alebo uprednostníte tento spôsob, potvrďte „Vorhandenes Sound-Projekt zwecks Bearbeitung öffnen“

Budete vyzvaný na otvorenie zvukového projektu. Tie ktoré sa Vám zobrazia, ste získali spolu s inštaláciou SW ZSP.

Vnorte sa do ľubovoľného adresára a vyberte si niektorý projekt, potvrďte ho.

Tým ste sa dostali do SW ZSP.

Ak chcete mať istotu, skontrolujete si pripojenie vášho HW - Settings/Select COM port.

Zadáme povoľovací kód – Decoder/Load Code programmieren

Zadáme kód a potvrdíme „Programm“. Po nahratí kódu sa nám nad tlačidlom „Program“ zobrazí nápis „Load Code programmed“. Zatvoríme toto okno cez „Close“.

Cez menu Decoder/Ready to use file programmieren si zobrazíte okno pre výber príslušného súboru *.zpp.

Ak ste mali správny povoľovací kód, začne sa nahrávanie.

O skončení nahrávania ste informovaný.

V tomto okamihu môžete dekodér vyskúšať, ak máte pripojený reproduktor, čo vrele odporúčam. Ak ste nahrávali cez DCC centrálu, tak sa stačí cez klávesu „E“ prepnúť do prevádzkového režimu a môžete skúšať.